ฉันเข้าสู่ระบบไม่ได้

[กรณีที่ 1 คุณต้องเปิดใช้งานอีเมลก่อนเข้าสู่ระบบ]

 

1. เปิดตัวเรียกใช้ PUBG LITE หรือไปที่ https://accounts.pubg.com/login เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. หากอีเมลของคุณไม่ได้รับการยืนยัน คุณจะได้รับภาพหน้าจอด้านล่าง

mceclip0.png

3. คลิก [ส่งอีเมลการเปิดใช้งานอีกครั้ง]

4. ลงชื่อเข้าใช้อีเมลของคุณและยืนยันโดยคลิกที่ลิงค์ [ยืนยันการลงทะเบียน]

 

[กรณีที่ 2 ดูเหมือนว่าคุณกำลังมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน?] 

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบหลายครั้งเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆ เราขอแนะนำให้คุณลองรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณในภายหลัง นอกจากนี้โปรดคำนึงว่าคุณอาจจะต้องรอสักครู่ก่อนที่คุณจะลงชื่อเข้าใช้สำเร็จหลังจากรีเซ็ตรหัสผ่าน โปรดอดทนก่อนน่ะครับ

mceclip3.png

 

[กรณีที่ 3 บัญชีนี้ถูกล็อคเนืองจากการพยายามลงชอเขาใชลมเหลวมากเกนไป]

ขอความแสดงขอผดพลาดนจะปรากฏขนเมอบญชของคณถกลอคหลงจากพยายามเขาสระบบลมเหลวมากเกนไป ในกรณนคณสามารถปลดลอคบญชของคณโดยการรเซตรหสผาน เราขอแนะนำคณใหลองรเซตรหสผานของคณอกครงในภายหลง นอกจากนโปรดคำนงวาคณอาจจะตองรอสกครกอนทคณจะลงชอเขาใชสำเรจหลงจากรเซตรหสผาน

mceclip2.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1131 จาก 7426 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions? ส่งคำร้อง